Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
PACK COMANY INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD TE BUNSCHOTEN.

Artikel 1. Toepasselijkheid: 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van, opdrachten van, en werkzaamheden verricht door, Pack Company International B.V. . Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Pack Company International B.V. schriftelijk zijn bevestigd. 2. Door met Pack Company International B.V. een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Pack Company International B.V. gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. 3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Artikel 2. Algemeen: 1. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon , die met Pack Company International B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechts verkrijgende(n) en erfgename(n). 2. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Pack Company International B.V. zouden kunnen ontstaan zijn zonder toestemming van Pack Company International B.V. onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien. 3. Bedingen, op grond waarvan Pack Company International B.V. een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken zaken verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen zaken aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes: 1. Alle door Pack Company International B.V. gedane aanbiedingen en offertes, waarin niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn geheel vrijblijvend. Afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden. 2. De door de wederpartij (ten behoeve van het doen van haar aanbiedingen en of het uitbrengen van offertes) overlegde bescheiden en gegevens worden als globale richtlijnen beschouwd. 3. De door Pack Company International B.V. (ten behoeve van het doen van haar aanbiedingen en of het uitbrengen van offertes) aan de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en materialen blijven te allen tijde eigendom van de eerstgenoemde en moeten op eerste verzoek aan Pack Company International B.V. worden geretourneerd. De bedoelde gegevens, bescheiden en materialen mogen, behoudens toestemming van Pack Company International B.V. , niet worden vermenigvuldigd, aan derden ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven. 4. Pack Company International B.V. heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst: 1. Pack Company International B.V. is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan de door de wederpartij aan Pack Company International B.V. gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Pack Company International B.V.de aanvaarding daarvan schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Pack Company International B.V. een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de door de wederpartij verstrekte opdracht. 2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Pack Company International B.V. B.V., door haar personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Pack Company International B.V. en de wederpartij schriftelijk worden bevestigd. 3. In geval de wederpartij naar oordeel van Pack Company International B.V. niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Pack Company International B.V. gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Pack Company International B.V. krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Artikel 5. Annulering: De wederpartij is niet bevoegd een aan Pack Company International B.V. verstrekte partij te annuleren, behoudens schriftelijke toestemming van Pack Company International B.V. B.V.. Pack Company International B.V. heeft het recht annuleringskosten aan de wederpartij in rekening te brengen; onverminderd het recht van Pack Company International B.V.om volledige schadevergoeding te vorderen. De annuleringskosten hebben in ieder geval betrekking op de reeds door Pack Company International B.V. gemaakte voorbereidings- en materiaalkosten.

Artikel 6. Prijzen en tarieven: 1. Alle door Pack Company International B.V. gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 2. Prijzen van Pack Company International B.V. zijn gebaseerd op (kost)prijs bepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijs bepalende factoren optreedt, heeft Pack Company International B.V. het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. 3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verwijderingsbijdrage. Pack Company International B.V. is gerechtigd elke wijziging in de voorgenoemde modaliteiten aan de wederpartij door te berekenen. 4. Indien extra kosten ontstaan waarmee normaal gesproken geen rekening behoefden te worden gehouden en indien een van onze verkopers een buitensporig hoge korting geeft zonder medeweten van de directie, c.q. een foutieve berekening heeft gemaakt voor wat betreft de verkoopprijs, zullen wij gerechtigd zijn de opgegeven prijzen dienovereenkomstig te verhogen, c.q. extra betaling van de koper te vorderen.

Artikel 7. Levering: 1. De levering geschiedt af magazijn of af producent, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De aan levering verbonden kosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht. 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren zaken het magazijn van Pack Company International B.V. hebben verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij. 3. Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten. 4. Pack Company International B.V. is steeds gerechtigd tot deellevering voor zover de aard en duur van de overeenkomst zich daar niet tegen verzetten. 5. Aan de wederpartij aangeboden maar door deze niet afgenomen zaken worden door Pack Company International B.V. voor rekening en risico van de eerstgenoemde opgeslagen.

Artikel 8. Overmacht: 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Pack Company International B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machine breuk, zeer slechte weers- en terreinomstandigheden en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Pack Company International B.V. kan worden verlangd. 2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast Pack Company International B.V. ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Pack Company International B.V. recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder de verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar Pack Company International B.V. terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid: 1. Pack Company International B.V.is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Pack Company International B.V. verleende diensten of geleverde zaken, tenzij de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, of indien sprake is van opzet of grove schuld. 2. Pack Company International B.V.is, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge het niet voldoen van de haar geleverde zaken en/of verrichtte diensten, aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen te zaken de van (het gebruik van) de geleverde zaken of de verleende diensten. 3. Pack Company International B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door derden in opdracht van Pack Company International B.V. ten behoeve van voor de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, zulks in het bijzonder in het geval van door derden verrichte werkzaamheden. 4. Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, is Pack Company International B.V.in ieder geval niet aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden bedrijfsschade of andere gevolgschade.

Artikel 10. Reclames: 1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij ter zake de hoedanigheid van de door Pack Company International B.V. geleverde zaken en/of verleende diensten. 2. Reclames op manco van aantallen moeten terstond bij levering aangetekend worden op verzendadvies, vrachtbrief, reçu of andersoortige ontvangstbevestiging. Ondertekening van een ontvangstbevestiging geldt als bewijs van levering. Reclames op kwaliteit moeten uiterlijk 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan Pack Company International B.V. worden ingediend voordat de goederen tot verwerking of doorlevering gebruikt worden. 3. De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door wederpartij voor Pack Company International B.V. ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Pack Company International B.V.is het de wederpartij niet toegestaan de zaken waarop de reclame betrekking heeft aan Pack Company International B.V. te retourneren. 4. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Pack Company International B.V. uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot nakoming van de overeengekomen prestatie over te gaan, zonder dat Pack Company International B.V. aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. 5. Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. De wederpartij is slechts tot een opschorting van de op haar rustende verplichtingen gerechtigd indien en voor zover een reclame door Pack Company International B.V. gegrond wordt geacht of indien een opschorting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar moet worden geacht.

Artikel 11. Betaling: 1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door Pack Company International B.V. aangewezen bank- of giro rekening. 2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling, de dag van bijschrijving op de giro respectievelijk bankrekening van Pack Company International B.V. B.V.. 3. In geval van deellevering of deel prestatie is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 4. Pack Company International B.V. is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekening uittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Iedere betaling door de wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel administratie- en/of incassokosten. 6. De wederpartij heeft niet het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. 7. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan Pack Company International B.V. wegens de te late betaling een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of deel daarvan, over het opeisbare bedrag. 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Pack Company International B.V. gerechtigd bij de aanmaning administratiekosten ter hoogte van 10 Euro in rekening te brengen. 9. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executie kosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, vermeerderd met de opeisbare contractuele rente, een en ander met een minimum van 100 Euro. 10. Pack Company International B.V. heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Pack Company International B.V. totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Pack Company International B.V. op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Pack Company International B.V. deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde zaken blijven eigendom van Pack Company International B.V. totdat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is gerechtigd om de zaken op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord te doen dienen. De wederpartij is verplicht de zaken op eerste verzoek van Pack Company International B.V. aan deze te tonen, en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan Pack Company International B.V. terug te geven.

Artikel 13. Modellen: Modellen worden uit hand vervaardigd. Normale afwijkingen tussen handmodellen en machinaal vervaardig de producten zijn toegestaan.

Artikel 14. Afmetingen: 1. Dozen zijn buitenwerks gemeten en de maten worden vermeld in de volgorde: lengte – breedte – hoogte. 2. Bij platen is de eerste vermelde afmeting evenredig aan de richting van de golf; onder richting van de golf wordt verstaan de richting van één golfrug of golfdal. 3. Op de afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 10mm, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Ongeacht het onder 3. gestelde dient het binnenwerk kleiner te zijn dan de binnenwerkse maat van de doos.

Artikel 15. Kwaliteitsverschillen: 1. Kleine afwijking in kleur van het papier en lettertype en/of kleur bij het bedrukken geven geen recht tot reclame. 2. Ten aanzien van kwaliteits- en kleurverschillen en verschillen in gramsgewicht van het gebruikte papier zijn overigens van toepassing de regelen vervat in de verkoopvoorwaarden van de betreffende leveranciers van Pack Company International B.V. B.V..

Artikel 16. Ontbinding: 1. Onverminderd Pack Company International B.V. verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Pack Company International B.V. een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval de wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert of, indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, komt te overlijden. 2. Ingeval van ontbinding krachtens het vorige lid wordt de overeengekomen prijs, behoudens ingeval van opschorting, na aftrek van hetgeen is voldaan, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17. Geschillen: 1. Op alle door Pack Company International B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. Indien de wederpartij in een land behorende tot de Europese Unie is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, als ook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, in eerste instantie beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Pack Company International B.V.is gevestigd. 3. Indien de wederpartij is gevestigd in een land niet behorende tot de Europese Unie, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere rechterlijke macht worden beslecht door een arbitragecommissie bestaande uit drie onafhankelijke scheidslieden. 4. De benoeming van de in het vorige lid bedoelde scheidslieden geschiedt doordat elk der partijen één scheidsman benoemt en een derde scheidsmanvoorzitter door (door partijen benoemde) scheidslieden wordt benoemd.

Artikel 18. Conversie: Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.

 

EINDE